Raporte

Tek ne mund të furnizoheni me Fatura, Oferta, Vërtetime LLogarie, Arka Pranon, si dhe shumë raporte tjera të krijuara posaçërisht për firmën tuaj. Me këtë ju pasqyroni një firmë serioze e cila plotëson nevojat e klientëve në mënyrën më profesionale. Me çdo fletë që do ju dorëzoni klientëve ju do të bashkangjitni informatat kontaktuese sëbashku me llogarinë bankare, emrin oficial të firmës, si dhe të dhënat tjera për produktet e shitura. Letrat mund të jenë të formatit ENCER, në të cilat shkruhet në njërën fletë, ndërsa informatat e njëjta automatikisht shkruhen edhe në fletat tjera mbas.

fletore
  • 60Gr Letër Encer

  • 80Gr Letër

  • Me një anë

  • Dizajn Unik

  • Me Ngjitës

  • Me Perforim

  • Kopertina Krom (chrome)

  • Me tre Kopertina

- Disa nga punët -